Zasady organizowania wycieczek przez ŁUTW

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK PRZEZ ŁUTW

1.   Wycieczki organizowane są przez Sekcję Turystyczną ŁUTW.
2.   Organizację wycieczek koordynuje ŁUTW.
3.   Celem wycieczek jest:
a)    popularyzacja czynnego wypoczynku,
b)    poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, regionu, kraju,
c)    rozszerzanie wiedzy na temat historii, kultury oraz tradycji regionu, kraju,
d)    integracja słuchaczy ŁUTW.
4.   Opłatę za udział w wycieczkach słuchacze ŁUTW pokrywają z własnych środków.
5.   Opłata wnoszona jest na konto ŁUTW.
6.   Opłata obejmuje transport, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, usługi  przewodnickie, ubezpieczenie, opłaty parkingowe.
7.  Każdy uczestnik wycieczki ponosi osobistą odpowiedzialność prawną i finansową za wyrządzone przez siebie szkody i zniszczenia wyrządzone w miejscu zakwaterowania, zwiedzania i podczas transportu.
8.  Uczestnicy wycieczki objęci są grupowym ubezpieczeniem NNW zawartym przez koordynatora wycieczki na czas jej trwania, wobec tego organizator i koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe, zdarzenia wywołane siłą wyższą lub zachowaniem uczestnika wycieczki.
9.   Uczestnicy wycieczek zobowiązują się podporządkować decyzjom organizatorów.
10.  W przypadku nie stawienia się na miejscu zbiórki wniesiona przez uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.
11.  Organizacja koordynująca w uzasadnionych przypadkach ( zbyt mała liczba uczestników, zdarzenia losowe)  ma prawo odwołać wycieczkę lub przenieść ją na inny termin.
12.  Informacje o organizowanych wycieczkach zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w holu budynku Sali wykładowej, na stronie internetowej ŁUTW oraz w Biuletynie.
13.  Zapisy na wycieczki prowadzi starosta sekcji lub osoba wyznaczona przez starostę.
14.  W wycieczkach mogą brać udział słuchacze, ich rodziny oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.
15.  Organizator dokonując zapisu  ma obowiązek przekazać słuchaczom następujące informacje:
a)    trasy wycieczki,
b)    terminu wycieczki,
c)    wysokości wpłaty (w/g  planowanych kosztów wycieczki),
d)    środka transportu,
e)    warunków zakwaterowania.
16.  Planowany koszt wycieczek sporządzany jest w oparciu o ceny w czasie jego sporządzania.
17.  Rozliczenia kosztów wycieczki  dokonuje się w oparciu o rzeczywiste koszty na podstawie faktur  i biletów wstępu po odbyciu wycieczki.
18.  Rozliczenie kosztów wycieczki  organizator zobowiązany jest złożyć w terminie najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu wycieczki do biura ŁUTW.
19.  Organizator zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty jeśli koszty rzeczywiste będą niższe lub pobrania dopłaty jeśli koszty rzeczywiste będą wyższe od planowanych.
20.  Uczestnicy wycieczki mają prawo wglądu w planowany koszt wycieczki oraz w  rozliczenie rzeczywistych kosztów.
21.  Planowane koszty sporządza się przy założeniu uczestnictwa 45 osób.
22.  Organizator ma prawo do częściowej zmiany trasy wycieczki w uzasadnionych przypadkach.
23.  Zgłaszający uczestnictwo w wycieczce ma obowiązek wpłaty za wycieczkę w  czasie i  wysokości określonej przez organizatora.
24.  W przypadku rezygnacji z wycieczki najpóźniej dwa tygodnie przed terminem można odzyskać wpłaconą kwotę tylko w dwóch przypadkach: - w całości, po zgłoszeniu innej osoby na zwolnione miejsce; w części – zwrot obejmuje tylko wyżywienie i zakwaterowanie (nie będzie zwrotów za ubezpieczenie, bilety, przewodnika i koszty transportu).
25.  Osoba, która pełni obowiązki kierownika wycieczki nie ponosi kosztów uczestnictwa w wycieczce.
26.  Uczestnik każdej wycieczki organizowanej przez ŁUTW zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania go.